Obchodní podmínky

v Roztokách 1. 1. 2024

 1. Souhlas s obchodními podmínkami
  Nájemce vyjadřuje svůj souhlas s těmito ,,Obchodními podmínkami” odesláním vyplněného formuláře objednávky z www stránek pronajímatele, případně uzavřením smlouvy o zapůjčení, o podnikatelském nájmu věcí movitých. Po potvrzení objednávky pronajímatelem, vzniká nájemci právo na zapůjčení objednaného vybavení v termínu a v rozsahu dle objednávky. Potvrzení objednávky obdrží nájemce e-mailem, event. zprávou SMS, na adresu nebo číslo uvedené v objednávce.
 2. Cena za pronájem a platba
  Cena za zapůjčení vodáckého vybavení je stanovena dohodou a je uvedena v potvrzení objednávky i v nájemní smlouvě. Příslušná částka je uhrazena zpravidla v hotovosti, při převzetí vybavení, případně převodem na účet pronajímatele.
 3. Zrušení objednávky, stornopodmínky
  Nájemce může objednávku nebo její část zrušit buď telefonicky nebo e-mailem. Potvrzení o zrušení objednávky obdrží nájemce e-mailem, případně zprávou SMS. Při zrušení objednávky ze strany nájemce v době kratší než 14 dní do začátku plavby, účtuje pronajímatel nájemci stornopoplatky dle klíče:

  14 - 7 dní ....... 25% z celkové ceny objednávky
  6 - 0 dní ......... 50% z celkové ceny objednávky

  Rozhodující je termín doručení zprávy o zrušení objednávky nebo její části pronajímateli.
  Stornopoplatek uhradí nájemce pronajímateli bezodkladně buď v hotovosti nebo převodem na účet.

  Pronajímatel může objednávku zrušit v případě nesplavnosti vybraného úseku Berounky (především z důvodu vysokého vodního stavu - vyhlášení prvního povodňového stupně). Pronajímatel bude nájemce o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že bude splavný jiný úsek řeky, bude objednávka přesunuta na tento úsek. V případě, že plavbu nelze realizovat nikde na Berounce, bude objednávka po dohodě s nájemcem buď zrušena, nebo přesunuta na jiný termín.
 4. Převzetí vodáckého vybavení
  Předmět nájmu, vodácké sportovní vybavení, je při předání překontrolováno nájemcem i pronajímatelem. Vybavení je ve stavu umožňující bezproblémové užívání, s přihlédnutím k běžnému opotřebení odpovídajícímu stáří vybavení. Nájemce potvrzuje, že umí se zapůjčeným předmětem nájmu zacházet a byl seznámen s návodem jeho užívání a bezpečnostními předpisy, které jsou nezbytné pro užívání tohoto předmětu nájmu tak, jak to požaduje § 617 obč. Zák. To se týká především plovacích vest, které jsou pouze plovací pomůckou, nikoliv záchranným prostředkem a dále pak nafukovacích plavidel, u kterých je nutno regulovat tlak vzduchu upouštěním, neboť by vlivem teploty a rozpínání vzduchu mohlo dojít k jejich poškození. Poškození může vzniknout i při styku s ostrými předměty. Nedoporučuje se brát do lodě cenné předměty, pronajímatel v žádném případě nezodpovídá za věci uložené v lodi, v barelech, lodních vacích apod.
 5. Vrácení vodáckého vybavení
  Nájemce se zavazuje vrátit vybavení ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. V den vrácení se zavazuje vrátit vybavení na dohodnutém místě a v dohodnutém čase, nejpozději však do 18:00 hod., jinak si pronajímatel účtuje poplatek za čekání ve výši 300 Kč za každou započatou hodinu. Změnu místa nebo času vrácení musí nájemce pronajímateli nahlásit co nejdříve, minimálně s předstihem 3 hodin. Při nedodržení termínu vrácení je nájemce povinen platit nájemné až do dne vrácení vybavení podle ceníku pronajímatele. Nájemce stvrzuje podpisem smlouvy o zapůjčení, že s ním byl seznámen.

  Při předčasném ukončení nájmu ze strany nájemce, pronajímatel nevrací uhrazenou platbu, ani její část. V ostatních případech platí pro tuto smlouvu o nájmu věcí movitých plně ustanovení § 721 – 723 obč. Zák. a další ustanovení obecně platných předpisů České republiky. V případě sporu, který by vznikl z této smlouvy, se smluvní strany zavazují, že spor bude řešen podle právního řádu České republiky a před orgány ČR.
 6. Ztráta nebo poškození vodáckého vybavení
  Nájemce se zavazuje zapůjčené věci pečlivě ochraňovat a zajišťovat proti krádeži či poškození. Též zodpovídá za škody způsobené třetími osobami, kterým k vypůjčenému vybavení umožnil přístup, ať již vědomě nebo z nedbalosti. V případě odcizení zapůjčeného vybavení nahlásí toto bezodkladně policii ČR a pronajímateli. Při ztrátě a krádeži, případně při poškození, které již nelze opravit nebo by cena opravy převýšila hodnotu nového vybavení, uhradí nájemce náhradu škody a to ve výši:

   Kanoe Vydra Kanoe Roka Raft 4 Raft 6 Kajak Pádlo  Vesta Barel Pumpa  Sedačka
  14.000 Kč 21.000 Kč 36.000 Kč 42.000 Kč 20.000 Kč 600 Kč 1.000 Kč 700 Kč 300 Kč 300 Kč 

   

  Při poškození vybavení ve větším rozsahu, především při prasknutí nafukovacích lodí ve spoji vlivem tepla a rozpínajícího se vzduchu, hradí nájemce celou cenu opravy. Náhradu škody uhradí nájemce neprodleně, při vrácení vybavení.
 7. Pojištění proti poškození vodáckého vybavení
  Pojištění je zdarma, vztahuje se pouze na neúmyslné poškození vybavení, způsobené běžným užíváním. V takovémto případě nehradí nájemce plnou cenu vybavení, ale pouze nízkou spoluúčast. Výše spoluúčasti je různá podle způsobené škody:

  proražení, prasknutí plastové lodi do velikosti 20 cm - 500 Kč
  proražení, prasknutí plastové lodi nad 20 cm - 1.000 Kč
  píchnutí, protržení raftu do velikosti 5 cm - 200 Kč
  protržení raftu nad 5 cm - 700 Kč
  ostatní poškození vybavení (ulomení hlavičky nebo zlomení pádla, poškození vesty, barelu, zlomení výztuhy v lodi atd.) - 100 Kč

  Pojištění se nevztahuje na prasknutí nafukovacích lodí vlivem tepla, na poškození způsobené během přepravy a na jakékoliv poškození vlivem ohně. V takovém případě hradí nájemce plnou cenu vybavení nebo opravy - viz bod 6.
 8. Souhlas s uchováváním osobních údajů
  Nájemce souhlasí s uchováváním osobních údajů v databázi pronajímatele. Pronajímatel neposkytne osobní údaje třetím stranám.

Poučení o zacházení s nafukovacími plavidly (rafty)

 • Upouštění vzduchu - vlivem slunečního záření se vzduch v raftu ohřívá a rozpíná. Raft je nutné upouštět, jinak hrozí mechanické poškození. Upouštění se provádí tak, že se pootočí a sejme krytka ventilu. Lehkým stlačením červeného tlačítka ventilu se upustí vzduch na požadovaný tlak tak, aby jednotlivé části raftu šly vždy lehce rukou promáčknout. Pokud se červené tlačítko stiskne příliš, zůstane ventil otevřený a vzduch stále uniká - opětovným stisknutím se ventil znovu uzavře. Po upuštění se opět nasadí krytka ventilu. Totéž se provede na všech ventilech, kterých je podle typu raftu 5-10.
 • Sjíždění jezů - jezy je možné sjíždět pouze tehdy, pokud je dostatek vody a raft při sjíždění jezu nedrhne. V případě, že na jezu je vody málo, je nutné raft přenést. 
 • Do raftu se nasedá a vysedá se z něj pouze na vodě a je nutné se vyhýbat kontaktu s ostrými předměty. V raftu se nesmí kouřit a ani v jeho blízkosti zacházet s otevřeným ohněm.